Các Trường Trung Học ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario | Các Trường Trung Học ở Ontario

Ở Ontario, trường trung học là từ Lớp 9 đến Lớp 12.

Có nhiều khác biệt trong tổ chức *trường trung học*.  Hầu hết các trường học từ Lớp 9-12, nhưng ngày càng có nhiều trường học từ Lớp 7-12.  Một số trường có số lượng đăng ký là vài trăm, trong khi một số khác có gần hai nghìn học sinh.  Lưu ý rằng các trường trung học cũng thường được gọi là các trường trung học phổ thông.

Tổ Chức Trường Trung Học theo Cấp Lớp

Lớp 7-12 HOẶC Lớp 9-12

Các trường trung học ở Ontario cung cấp nhiều chương trình đa dạng. Tất cả các trường trung học cung cấp một nền giáo dục toàn diện cho phép học sinh tốt nghiệp, nhưng một số còn có các chương trình chuyên môn tập trung vào Mỹ Thuật, hoặc Khoa Học, hay Công Nghệ.  Tuy nhiên, các trường khác có Chương Trình Song Ngữ có Tiếng Pháp, Tú Tài Quốc Tế, Chuyên Ngành Chính với Kỹ Năng Chuyên Môn Cao, Các Chương Trình Tín Chỉ Kép, ngoài các chương trình khác. Để xem các chương trình được cung cấp tại một trường học cụ thể, hãy vào trang web chính của các hội đồng trường công lập cụ thể ở Ontario: http://www.edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/boardList.html

Mục đích của một chương trình giáo dục trung học ở Ontario là “đáp ứng các nhu cầu, lợi ích và điểm mạnh của tất cả các học sinh, thu hút học sinh học tập và chuẩn bị tốt hơn cho tốt nghiệp và cao hơn.” (Bộ Giáo Dục Ontario). Tầm quan trọng của giáo dục trung học cho thành công trong tương lai được công nhận rộng rãi và chính phủ Ontario đã cung cấp các nguồn lực làm gia tăng tỷ lệ tốt nghiệp một cách đáng kể trong thập kỷ qua; hiện tại trên 85,5% học sinh trung học sắp tốt nghiệp, tăng 17% kể từ năm 2004. Tìm hiểu thêm về kết quả này có thể tìm thấy tại: www.edu.gov.on.ca/eng/gettingResultsGrad.html

Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp

Để biết danh sách các khóa học và yêu cầu cụ thể cho học sinh tốt nghiệp, nhấp vào “Yêu Cầu Tốt Nghiệp”.

Các trường trung học công nhận rằng mỗi học sinh học theo những cách khác nhau và có sở thích cá nhân riêng.  Một loạt các chương trình trong các trường trung học có hiệu quả trong việc hỗ trợ cho sự thành công của học sinh. Các sáng kiến mới với các cộng đồng địa phương, chủ sử dụng lao động và các trường cao đẳng và đại học đang giúp các học sinh trung học hoàn thiện tiềm năng của mình.  Xem thêm thông tin tại: www.edu.gov.on.ca/studentsuccess