Chương Trình Giảng Dạy ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario | Chương Trình Giảng Dạy ở Ontario

Tất cả các trường công lập ở Ontario phải sử dụng Chương Trình Học Ontario nêu ra các yêu cầu về chương trình giảng dạy và những kỳ vọng học tập cụ thể trong các năm học tiểu học và trung học.

Giáo viên sử dụng những tài liệu này để phát triển các bài học nhằm khuyến khích và hỗ trợ khả năng của học sinh trong việc đạt được kết quả học tập theo chương trình giảng dạy cụ thể.  Chương trình giảng dạy được tổ chức bằng cách chỉ ra những kỳ vọng chung cũng như nêu rõ những kỳ vọng học tập rất cụ thể. Ngoài ra, nhiều ví dụ hoặc mẫu được cung cấp để giúp học sinh, phụ huynh và nhà giáo dục hiểu được trọng tâm học tập.

Phát triển chuyên môn cho nhà giáo dục là điều bắt buộc và được hỗ trợ đặc biệt, và giáo viên được tiếp cận liên tục với các nguồn lực giảng dạy mới và nghiên cứu sư phạm mới nhất.

Chương Trình Giảng Dạy cho Tiểu Học

Chương Trình Giảng Dạy Ontario dành cho học sinh tiểu học có tài liệu về chương trình giảng dạy cụ thể cho các lĩnh vực sau:

 • Nghệ Thuật
 • Tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai
 • Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Chất
 • Chương Trình Mẫu Giáo
 • Ngôn Ngữ
 • Toán
 • Ngôn Ngữ Bản Địa
 • Khoa Học và Công Nghệ
 • Nghiên Cứu Xã Hội

Ví dụ về kỳ vọng học tập:

Dưới đây là ví dụ về một kỳ vọng học tập cụ thể trong môn Ngôn Ngữ (Đọc) cho Lớp 5:

“Khi kết thúc Lớp 5, học sinh sẽ: phân tích được văn bản và giải thích được các yếu tố trong văn bản góp phần tạo nên ý nghĩa như thế nào (ví dụ: văn bản tự sự: phát triển nhân vật, phát triển cốt truyện, lối diễn đạt, chủ đề; bài báo cáo: giới thiệu, thân bài, kết luận)”

Chương Trình Giảng Dạy tại Trung Học

Chương Trình Giảng Dạy Ontario dành cho học sinh trung học đã chỉ định tài liệu về chương trình giảng dạy cho các lĩnh vực sau:

 • Nghệ Thuật
 • Nghiên Cứu Kinh Doanh
 • Nghiên Cứu về Canada và Thế Giới
 • Nghiên Cứu Cổ Điển và Ngôn Ngữ Quốc Tế
 • Nghiên Cứu Máy Tính
 • Tiếng Anh
 • Pháp Ngữ
 • Hướng Dẫn và Giáo Dục Nghề Nghiệp
 • Giáo Dục Sức Khỏe và Thể Chất
 • Nghiên Cứu Liên Ngành
 • Toán
 • Nghiên Cứu về Bản Địa
 • Khoa Học
 • Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn
 • Giáo Dục Công Nghệ

Ví dụ về kỳ vọng học tập:

Dưới đây là ví dụ về một kỳ vọng học tập cụ thể cho khóa học Toán Lớp 11 (Hàm Số MCR3U):

“Khi kết thúc khóa học này học sinh sẽ: thông qua nghiên cứu, xác định cách có thể sử dụng hàm số sin để lập mô hình hiện tượng chu kỳ mà không liên quan đến góc

Bài toán mẫu:Nghiên cứu, sử dụng công nghệ đồ họa ở dạng bậc, và giải thích cách hàm số h(t) = 5sin(30(t + 3)) minh họa xấp xỉ mối quan hệ giữa chiều cao và thời gian trong ngày cho thủy triều có biên độ 5 m, nếu thủy triều cao lúc nửa đêm.”

Cần thêm thông tin về Chương Trình Giảng Dạy Ontario?

Tiểu Học

Trung Học

Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai (FSL) tại các Trường Sử Dụng Tiếng Anh

Vì Canada có hai ngôn ngữ chính thức là tiếng Pháp và tiếng Anh, nên cả hai ngôn ngữ này được dạy cho toàn bộ học sinh ở Ontario.  Việc học tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai (FSL) giúp học sinh

 • hiểu về lịch sử Canada
 • coi trọng ảnh hưởng của văn hoá Pháp
 • phát triển kỹ năng đọc viết
 • tăng cơ hội trong xã hội và nền kinh tế toàn cầu hóa

Tất cả các trường công lập dạy tiếng Anh đều dạy FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai). Những yêu cầu cụ thể của Bộ Giáo Dục Ontario là tất cả

 • học sinh tiểu học đều phải học FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) từ Lớp 4 đến Lớp 8
 • học sinh trung học phải hoàn thành tối thiểu MỘT tín chỉ FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) để tốt nghiệp với Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Ontario).

Các yêu cầu này áp dụng cho tất cả học sinh, bao gồm những học sinh có nhu cầu đặc biệt và các học viên Anh Ngữ.

Các chương trình FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) khác nhau có sẵn ở nhiều hội đồng trường khác nhau tùy thuộc vào lợi ích và nhu cầu của địa phương và khi có sẵn các nguồn lực.  Hãy liên lạc với từng hội đồng trường để hỏi về tính sẵn có của các chương trình FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) khác nhau: www.edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/boardList.html

Có ba loại chương trình FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) chính:

Tiểu Học Trung Học
Tiếng Pháp Căn Bản

Học Sinh Học tiếng Pháp như một môn học

600 giờ Dạy Tiếng Pháp đến khi kết thúc Lớp 8 Các khóa học Ứng Dụng, Mở và Học Thuật được cung cấp ở Lớp 9 và 10;
Các Tín Chỉ Mở và Đại Học có sẵn ở Lớp 11 và 12
Tiếng Pháp Mở Rộng

Học sinh học tiếng Pháp như một môn học,
và tiếng Pháp là ngôn ngữ giảng dạy trong môn học khác

25% toàn bộ hướng dẫn trên lớp được giảng dạy bằng tiếng Pháp Học sinh nhận được bảy (7) tín chỉ trong giảng dạy tiếng Pháp,
trong đó bốn khóa học là FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) và ba (3) khóa học ở các môn khác mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là
Tiếng Pháp. Các Khóa học được cung cấp ở cấp độ Học Thuật ở Lớp 9 và 10,
và ở cấp độ Dự Bị cho Đại Học ở Lớp 11 và 12.
Song Ngữ có Tiếng Pháp

Học sinh học tiếng Pháp như một ngôn ngữ,
và tiếng Pháp là ngôn ngữ giảng dạy trong hai hoặc nhiều môn học khác

50% giảng dạy trên lớp là bằng tiếng Pháp Học sinh nhận được mười (10) tín chỉ trong giảng dạy tiếng Pháp,
trong đó bốn (4) khóa học là FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) và sáu (6) khóa học ở các môn khác mà trong đó ngôn ngữ giảng dạy là
Tiếng Pháp. Các khóa học có sẵn ở cấp độ Ứng Dụng và Học Thuật ở Lớp 9 và 10,
và ở cấp độ Mở và Dự Bị cho Đại Học ở Lớp 11 và 12.

*Biểu đồ phỏng từ trang web của Bộ Giáo Dục Ontario

Cần thêm thông tin về FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) tại Ontario?

Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai

Khung Chương Trình cho tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai tại các Trường Học của Ontario, từ Mẫu Giáo đến Lớp 12

Để tìm hiểu về các chương trình FSL (Tiếng Pháp là một Ngôn Ngữ Thứ Hai) trong các hội đồng trường cụ thể, hãy truy cập: www.edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/boardList.html

There are three main types of FSL programs:

Elementary Secondary
Core French

Students Learn French as a subject

600 hours of French Language Instruction by the end of Grade 8 Applied, Open, and Academic courses are offered in Grades 9 and 10;
Open and University Credits are available in Grades 11 and 12
Extended French

Students learn French as a subject,
and French is the language of instruction in one other subject area

25% of all classroom insturction is conducted in French Students obtain seven (7) credits in French language instruction,
where four courses are FSL and three (3) courses in other subjects in which the language of instructions is
French Courses are availabe at the Acedemic level in Grades 9 and 10,
and at the University Preparation level in Grades 11 and 12.
French Immersion

Students learn French as a language,
and French is the language of instruction in two or more other subject areas

50% of classroom instruction is in French Students obtain ten (10) credints in French language instruction,
where four (4) courses are FSL and six (6) courses in other subjects in which the language of instuction is
French. Cources are available at the Applied and Academic level in Grades 9 and 10,
and at the Open and University Preparation levels in Grade 11 and 12.

 

* Chart adapted from Ontario Ministry of Education website

Need more information about FSL in Ontario?

French as a Second Language

A Framework for French as a Second Language in Ontario Schools, Kindergarten to Grade 12

To learn about FSL programs in specific school boards, go to: www.edu.gov.on.ca/eng/sbinfo/boardList.html