Đồ Họa Thông Tin Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario | Đồ Họa Thông Tin Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario
K-12 Grade and Age Chart Grade Age (years old)
Mẫu Giáo Mẫu Giáo Bé 4
Mẫu Giáo Lớn 5
Trường Tiểu Học Lớp Bé Lớp 1 6
Lớp 2 7
Lớp 3 8
Lớp Nhỡ Lớp 4 9
Lớp 5 10
Lớp 6 11
Lớp Lớn Lớp 7 12
Lớp 8 13
Trường Trung Học Lớp 9 14
Lớp 10 15
Lớp 11 16
Lớp 12 17