Tín Chỉ Tương Đương ở Ontario

Các tín chỉ quốc tế tương đương

Các trường tiểu học và trung học riêng lẻ đánh giá các hồ sơ học tập (dịch sang Tiếng Anh hoặc Tiếng Pháp) của tất cả các học sinh không có tín chỉ của Ontario trước đó và thực hiện lượng định tín chỉ tương đương.  Hiệu Trưởng Trường được hướng dẫn theo tài liệu của Bộ Giáo Dục Ontario, Ontario Schools: Kindergarten to Grade 12, Policy and Program Requirements (2011) (Hệ Thống Trường Học ở Ontario: Mẫu Giáo đến Lớp 12, Các Yêu Cầu về Chính Sách và Chương Trình [2011]) để xác định các tín chỉ tương đương.  Vui lòng lưu ý các tuyên bố sau đây từ tài liệu này: “Hiệu trưởng sẽ đảm bảo rằng các yêu cầu sau đây được đáp ứng:  Một học sinh không có tín chỉ Ontario trước đó nhưng đã hoàn tất thành công hơn ba năm trung học cần phải có ít nhất bốn tín chỉ ở khóa học Lớp 11 hoặc Lớp 12 trước khi được khuyến nghị OSSD theo OS/OSS.”(trang 91)

Bạn cần thêm thông tin về Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp?

Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp và giải đáp:  Làm thế nào để tôi có được một đánh giá về các tài liệu giáo dục tiểu học hoặc trung học từ bên ngoài Ontario?:

Ontario Schools: Kindergarten to Grade 12, Policy and Program Requirements (2011) (Hệ Thống Trường Học ở Ontario: Mẫu Giáo đến Lớp 12, Các Yêu Cầu về Chính Sách và Chương Trình [2011])