Các Chương Trình ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Trang Chủ | Làm Thế Nào Để Theo Học Chương Trình Giáo Dục Quốc Tế ở Ontario | Các Chương Trình ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Các học khu thành viên của OASDI cung cấp nhiều chương trình dành cho học sinh quốc tế, bao gồm các loại sau:

  • Các Chương Trình Dài Hạn
  • Các Chương Trình Ngắn Hạn
  • Các Chương Trình Mùa Hè
  • Các Chương Trình Chuyên Môn

Mỗi học khu thiết lập riêng các chương trình cho học sinh quốc tế, phổ biến nhất là các chương trình dài hạn.  Cần truy cập trang web hoặc liên lạc với học khu cụ thể để xác định xem chương trình nào có sẵn.