Yêu Cầu Tốt Nghiệp ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario | Yêu Cầu Tốt Nghiệp ở Ontario

Mỗi học sinh được yêu cầu phải hoàn tất thành công một số tín chỉ bắt buộc ở các môn học cụ thể và có các quy định cho học sinh để đạt được tín chỉ tùy chọn nhằm theo đuổi các mục tiêu giáo dục cụ thể hoặc theo đuổi sở thích cá nhân. Sau khi hoàn tất đầy đủ các yêu cầu, khi tốt nghiệp học sinh được nhận Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Bằng Tốt Nghiệp Trung Học của Ontario).

Ontario Secondary School Diploma (OSSD) (Bằng Tốt Nghiệp Trung Học của Ontario)

Để tốt nghiệp trung học một học sinh phải hoàn tất thành công 30 tín chỉ, trong đó có 18 tín chỉ bắt buộc và 12 tín chỉ tùy chọn. Ngoài ra, học sinh được yêu cầu phải hoàn thành một bài đánh giá về đọc viết và hoàn thành 40 giờ phục vụ cộng đồng.

Hầu hết các học sinh trung học hoàn thành 8 tín chỉ mỗi năm, ngoại trừ Lớp 12, khi học sinh đạt được ít nhất 6 tín chỉ.

Yêu cầu tổng quan là như nhau đối với các học khu Pháp Ngữ hoặc Anh Ngữ với ngoại lệ duy nhất là số tín chỉ Pháp Ngữ và Anh Ngữ mà một học sinh phải hoặc có thể đạt được.

Tại các học khu Anh Ngữ, có bốn khóa học Anh Ngữ bắt buộc và một khóa học Pháp Ngữ bắt buộc, cộng với khả năng có thêm tín chỉ Pháp Ngữ.

Tại các học khu Pháp Ngữ, có bốn khóa học Pháp Ngữ bắt buộc, một khóa học Anh Ngữ bắt buộc, cộng với khả năng có một hoặc nhiều tín chỉ Anh Ngữ. Các khóa học Anh Ngữ không phải là ESL, mà là Anh Ngữ cơ bản, (nghĩa là các khóa học tương tự được dạy ở các học khu Anh Ngữ).

Công Cụ Lập Kế Hoạch Lộ Trình Khóa Học 

(theo Bộ Giáo dục Ontario )

Các Môn Học Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 Khác
1 Anh Ngữ/Pháp Ngữ Anh Ngữ/Pháp Ngữ Anh Ngữ/Pháp Ngữ Anh Ngữ/Pháp Ngữ
2 Toán Toán Toán
3 Khoa Học Khoa Học
4 Địa Lý Canada Lịch Sử Canada
5 Pháp Ngữ Công Dân/Nghề
6 *Giáo Dục Thể Chất
7 *Nghệ Thuật
8

18 tín chỉ bắt buộc  

Học sinh phải học các tín chỉ bắt buộc sau đây để nhận được Ontario Secondary School Diploma (Bằng Tốt Nghiệp Trung Học ở Ontario):

 • 4 tín chỉ Anh Ngữ/Pháp Ngữ (1 tín chỉ mỗi Lớp)*
 • 3 tín chỉ toán học (1 tín chỉ ở Lớp 11 hoặc 12)
 • 2 tín chỉ khoa học
 • 1 tín chỉ lịch sử Canada
 • 1 tín chỉ địa lý Canada
 • 1 tín chỉ nghệ thuật
 • 1 tín chỉ giáo dục sức khỏe và thể chất
 • 1 tín chỉ tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai
 • 0,5 tín chỉ nghiên cứu ngành nghề
 • 0,5 tín chỉ giáo dục công dân

CộngMỘT tín chỉ của mỗi nhóm sau:

Nhóm 1 Nhóm 2 Nhóm 3
 • Tiếng Anh hoặc tiếng Pháp là một  ngôn ngữ thứ hai**
 • một ngôn ngữ Bản Địa
 • một ngôn ngữ cổ điển hoặc quốc tế
 • •khoa học xã hội và nhân văn
 • Nghiên Cứu về Canada và Thế Giới
 • hướng dẫn và giáo dục nghề nghiệp
 • hệ vừa học vừa làm***
 • giáo dục sức khoẻ và thể chất
 • nghệ thuật
 • nghiên cứu kinh doanh
 • Tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai**
 • hệ vừa học vừa làm***
 • Khoa học (Lớp 11 hoặc 12)
 • giáo dục công nghệ
 • Tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai**
 • nghiên cứu máy tính
 • hệ vừa học vừa làm***

Ngoài các tín chỉ bắt buộc, học sinh phải hoàn tất:

 • 12 tín chỉ bắt buộc†
 • 40 giờ hoạt động tham gia cộng đồng
 • yêu cầu về đọc viết của tỉnh (OSSLT)

*Tối đa 3 tín chỉ English as a second language (ESL) (tiếng Anh là một ngôn ngữ thứ hai) hoặc English literacy development (ELD) (phát triển trình độ đọc viết Anh Ngữ) có thể được tính vào 4 tín chỉ Anh Ngữ bắt buộc, nhưng tín chỉ thứ tư là tín chỉ phải đạt được ở khóa học Anh Ngữ bắt buộc Lớp 12.

**Ở các Nhóm 1, 2, và 3, tối đa 2 tín chỉ tiếng Pháp là một ngôn ngữ thứ hai có thể tính là các tín chỉ bắt buộc, một tín chỉ từ nhóm 1 và một tín chỉ từ nhóm 2 hoặc nhóm 3.

***Tối đa 2 tín chỉ trong giáo dục hệ vừa học vừa làm có thể tính là tín chỉ bắt buộc.

†12 tín chỉ tùy chọn có thể bao gồm tối đa 4 tín chỉ đạt được thông qua các khóa học tín chỉ kép được chấp thuận.  Tại các trường Công Giáo, một tín chỉ mỗi năm phải được hoàn thành từ một danh sách tín chỉ tôn giáo được chỉ định.

◊ Thay vì 4 tín chỉ Anh Ngữ, tại các trường công lập Pháp Ngữ, học sinh phải hoàn thành tốt 4 tín chỉ Pháp Ngữ.

The Ontario Secondary School Literacy Test (OSSLT) (Các Bài Kiểm Tra Đọc Viết của Trường Trung Học Ontario) 

OSSLT là một yêu cầu tốt nghiệp. Đánh giá thường được tổ chức cho học sinh Lớp 10 vào mỗi tháng 3 và dựa trên các kỳ vọng của chương trình giảng dạy cho đến khi kết thúc Lớp 9.  Điều quan trọng cần lưu ý là OSSLT được thiết kế như một  ”đánh giá năng lực tối thiểu” và thành tích được báo cáo là “thành công” hoặc“không thành công.”  Có chỗ ở đặc biệt dành cho Học Viên Anh Ngữ và có thể thử kiểm tra nhiều lần và được hoãn lại một năm sau dựa trên hoàn cảnh. Học sinh nào không đạt được OSSLT có thể chọn đăng ký khóa học OSSLC (OLC3O hoặc OLC4O) và khi vượt qua khóa học này thì sẽ đáp ứng được yêu cầu của OSSLT.   Các trường học cung cấp nhiều hỗ trợ để giúp học sinh thành công về OSSLT.  Một hướng dẫn chi tiết với các đánh giá mẫu và mục FAQ đầy đủ có thể tìm thấy tại: www.eqao.com/en/assessments/OSSLT/parents/Pages/About.aspx

*Thay vì hoàn tất thành công OSSLT (Kiểm Tra Đọc Viết Anh Ngữ) hoặc tương đương, tại các trường công lập Pháp Ngữ, học sinh phải hoàn tất thành công bài kiểm tra TPCL (Kiểm Tra Đọc Viết) hoặc tương đương.

Dịch Vụ Cộng Đồng

Hoàn tất 40 giờ phục vụ cộng đồng là cần thiết để tốt nghiệp có một OSSD.  Mục đích của yêu cầu này là để khuyến khích học sinh nhận ra giá trị của việc tham gia cộng đồng, phát triển sự tự tin, học những kỹ năng mới và khám phá những con đường dẫn tới ngành nghề có thể có.  Học sinh có thể bắt đầu tích lũy giờ học của mình vào bất kỳ thời điểm nào từ mùa hè trước khi học sinh vào Lớp 9 đến cuối Lớp 12. Học sinh được khuyến khích hoàn thành giờ học của mình càng sớm càng tốt. Nhiều học sinh thấy phục vụ cộng đồng là một trải nghiệm hữu ích với bản thân và hoàn thành vượt trội so với số giờ được yêu cầu tối thiểu.

Mỗi học khu công bố một danh sách các hoạt động được chấp nhận và các hoạt động khác mà không đủ điều kiện để được tính trong 40 giờ phục vụ cộng đồng.  Giờ phục vụ cộng đồng thường được hoàn thành ngoài ngày học thông thường.  Ví dụ, một học sinh có thể làm tình nguyện viên tại một sự kiện ngoài trời của cộng đồng, giúp huấn luyện một đội thể thao, hoặc trợ giúp tại thư viện, nhưng không có một vai trò liên quan đến công việc thường được thực hiện vì tiền lương, hoặc như là một phần của công việc nhà mà được kỳ vọng ở học sinh.  Học sinh có thể tích lũy giờ phục vụ cộng đồng tại nhiều tổ chức khác nhau.  Các Cố Vấn Hướng Dẫn tại mỗi trường trung học có thể trợ giúp đưa ra các đề xuất để hoàn thành giờ phục vụ cộng đồng và mỗi trường có các mẫu đơn được sử dụng để ghi chép việc hoàn thành giờ phục vụ.  Thông tin chi tiết có sẵn tại: www.edu.gov.on.ca/eng/students/curriculum.html

Lộ Trình Giáo Dục ở Trường Trung Học 

Hiểu Mã Khóa Học:

Ví Dụ: MAT2D

MAT: Mỗi môn học có mã chữ cái 3 ký tự quy định. Ví dụ này dành cho khóa học Toán Học.

2: Số này đề cập đến năm trong chương trình trung học. Ví dụ này chỉ ra một khóa học Lớp 10.

D: Chữ ở cuối mỗi mã khoá học chỉ ra cấp độ. Ví dụ này cho thấy một khóa học cấp độ Học Vấn.

Lớp 9 & 10 

Tại các Lớp 9 và 10, học sinh có thể hoàn tất các tín chỉ Học Vấn hoặc Ứng Dụng, bao gồm các tín chỉ theo cấp độ Mở Rộng.

Học Vấn Ứng Dụng
 • Học tập tập trung vào các khái niệm lý thuyết
 • Học tập tập trung vào các ứng dụng thực tiễn
 • Kiến thức thiết yếu kết hợp với nghiên cứu mở rộng
 • Kiến thức thiết yếu
 • Chú trọng hơn vào kỹ năng đọc và viết
 • Chú trọng hơn vào học tập có trải nghiệm “thực hành”
 • Lộ trình cho học sinh lập kế hoạch hoàn thành các khóa học cấp độ đại học hoặc cao đẳng ở các Lớp 11 và 12
 • Lộ trình cho học sinh lập kế hoạch hoàn thành  các khóa học làm việc hoặc cao đẳng ở các Lớp 11 và 12

Các Mã Khóa Học Được Giải Thích:

 • Các mã khóa học Học Vấn Lớp 9 và 10 kết thúc bằng“D” (ví dụ: ENG1D)
 • Các mã khóa học Ứng Dụng Lớp 9 và 10 kết thúc bằng“P” (ví dụ: ENG1P)
 • Các mã khóa học Mở Rộng Lớp 9 và 10 kết thúc bằng“O” (ví dụ: CHV2O)

Học sinh có thể học các khóa học các cấp độ khác nhau (ví dụ: Toán Lớp 9 ở cấp Ứng Dụng và Anh Ngữ lớp 9 ở cấp độ Học Vấn), nhưng lưu ý rằng một số điều kiện tiên quyết nhất định được yêu cầu đối với một số khóa học ở các cấp độ sau.

Các khóa học mở rộng có sẵn cho tất cả học sinh và không được thiết kế để dẫn đến một lộ trình giáo dục sau trung học cụ thể, mà là nhằm mục đích mở rộng cơ sở kiến thức của học sinh hoặc giải quyết các mối quan ngại cụ thể. Một số khóa học mở rộng là bắt buộc, như Công Dân Lớp 10 và Nghề Lớp 10.

Lớp 11 và 12

Ở các Lớp 11 và 12, các học sinh chọn các khoá học dựa trên các lộ trình học tập sau trung học và nơi làm việc, bao gồm các tín chỉ theo cấp độ Mở Rộng.

Trường Đại Học Kết Hợp
(Trường Đại Học/Cao Đẳng)
Cao Đẳng Nơi Làm Việc
 • “U” tín chỉ  cấp độ đáp ứng các điều kiện tuyển sinh cho  hầu hết các chương trình đại học
 • tập trung vào học vấn
 • cũng có thể được sử dụng cho đại học, học việc, và nơi làm việc
 • “M” tín chỉ theo cấp độ đáp ứng các điều kiện tuyển sinh cho một số trường đại học và hầu hết các chương trình cao đẳng
 • tập trung vào kết hợp của  học vấn và ứng dụng kiến thức
 • cũng có thể được sử dụng cho một số chương trình học việc và nơi làm việc
 • “C” tín chỉ theo cấp độ đáp ứng các điều kiện tuyển sinh cho hầu hết các chương trình cao đẳng
 • tập trung vào ứng dụng thực tiễn kiến thức
 • cũng có thể được sử dụng cho một số chương trình học việc và nơi làm việc
 • “E” tín chỉ theo cấp độ nhằm mục đích chuẩn bị cho học sinh ở nơi làm việc
 • tập trung vào các kỹ năng tuyển dụng
 • cũng có thể được sử dụng cho một số chương trình học việc và nhiều chương trình đào tạo

Học sinh có thể theo học các khóa ở cấp độ khác nhau (ví dụ: Toán Lớp 11 ở cấp Cao Đẳng và Tiếng Anh Lớp 11 ở cấp Đại Học), nhưng lưu ý rằng một số điều kiện tiên quyết nhất định được yêu cầu đối với một số khóa học và các lựa chọn sau trung học có thể bị hạn chế dựa trên các khóa học đã chọn.

Các Mã Khóa Học Được Giải Thích

 • Các mã khóa học Lớp 11 và 12 ở cấp Đại Học kết thúc bằng một chữ “U” (ví dụ: ENG3U)
 • Các mã khóa học Lớp 11 và 12 ở cấp Kết Hợp Đại Học/Cao Đẳng kết thúc bằng một chữ "M" (ví dụ: HRT3M)
 • Các mã khóa học Lớp 11 và 12 cấp Cao Đẳng kết thúc bằng một chữ “C” (ví dụ: ENG3U)
 • Các mã khóa học Lớp 11 và 12 tại Nơi Làm Việc kết thúc bằng một chữ “E” (ví dụ: ENG3U)
 • Các mã khóa học Mở Lớp 11 và 12 kết thúc bằng một chữ “O” (ví dụ: EMS3O)

Danh sách các mã khóa học phổ biến, điều kiện tiên quyết cho các khóa học, và các mô tả về khóa học:
www.edu.gov.on.ca/eng/document/curricul/secondary/descript/descri9e.pdf

Bạn cần thêm thông tin về Các Yêu Cầu Tốt Nghiệp?

Xem Các Câu Hỏi Thường Gặp và giải đáp:  Làm thế nào để tôi có được một đánh giá về các tài liệu giáo dục tiểu học hoặc trung học từ bên ngoài Ontario?:

Ontario Schools: Kindergarten to Grade 12, Policy and Program Requirements (2011) (Hệ Thống Trường Học ở Ontario: Mẫu Giáo đến Lớp 12, Các Yêu Cầu về Chính Sách và Chương Trình [2011])