Các Trường Tiểu Học ở Ontario

Trang Chủ | Giáo Dục Hệ K-12 ở Ontario | Các Trường Tiểu Học ở Ontario

In Ontario, elementary school includes Kindergarten to Grade 8 (K-8).

Ở Ontario, trường tiểu học bao gồm từ Mẫu Giáo đến Lớp 8 (K-8).

Các trường học có thể được tổ chức theo nhiều cách khác nhau, với một số trường tuyển sinh từ Mẫu Giáo-Lớp 6 (K-6) và các trường khác từ Mẫu Giáo-Lớp 8 (K-8).  Tại một số học khu có “các trường trung học cơ sở” mà có học sinh từ Lớp 6-8. Tuy nhiên các trường khác có từ Lớp 7-12. Lưu ý rằng trường tiểu học đôi khi được gọi là trường cấp một. Bạn có thể tìm hiểu thêm về tổ chức của các trường cụ thể tại trang web sau:  Công Cụ Tìm Thông Tin Trường

Mục đích của giáo dục tiểu học ở Ontario là cung cấp cho mỗi học sinh một nền tảng vững chắc để phát triển tiềm năng học tập lên cao hơn của mỗi học sinh. Ở Ontario, chú trọng đặc biệt vào kỹ năng đọc viết và tính toán như là tạo dựng khối căn bản cho thành tích học tập trong tương lai. Chính quyền Ontario đề ra mục tiêu 75% tất cả học sinh đạt được thành tích theo tiêu chuẩn của tỉnh (trình độ “B”) về đọc, viết và toán. Để theo dõi tiến độ của mục tiêu này, đánh giá cấp tỉnh được tiến hành hàng năm ở Lớp 3 và Lớp 6 và kết quả được công bố tại: http://www.eqao.com/en

Trong 10 năm qua, chính quyền Ontario đã đầu tư đáng kể để cải thiện chất lượng giáo dục và gia tăng thành công của học sinh.  Ví dụ, số lượng học sinh trên lớp học trong những năm tiểu học đã giảm đáng kể. Bạn có thể xem lại quy mô lớp học cho các hội đồng trường cụ thể tại liên kết sau: www.app.edu.gov.on.ca/eng/cst/searchBoard.asp.  Ngoài ra, để hỗ trợ điều chỉnh từ trường tiểu học đến trung học và đối phó với các vấn đề thời thanh thiếu niên, nhiều sáng kiến mới như các chương trình định hướng và chiến lược chuyển đổi đã được thực hiện cho học sinh.