Yêu Cầu Tuyển Sinh Trường Công Lập ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Làm thế nào để đăng ký làm học sinh quốc tế trong một trường công lập Ontario?

Mỗi hội đồng trường công lập là thành viên của OASDI có các quy trình nhập học và nộp đơn đăng ký riêng dành cho học sinh quốc tế. Sử dụng bản đồ tương tác của Tỉnh Ontario để xác định khu vực nào của tỉnh là thích hợp hơn và kiểm tra xem hội đồng trường nào ở một khu vực cụ thể chấp nhận học sinh quốc tế. Tham khảo trang web của hội đồng trường để tìm thông tin về các chương trình học sinh quốc tế. Trong hầu hết các trường hợp, đơn đăng ký có thể được nộp trực tuyến hoặc qua đường bưu điện.

Mặc dù có thể có một số khác biệt giữa quy trình và các mẫu cụ thể theo yêu cầu của các hội đồng trường, hầu như mọi trang web của hội đồng trường đều bao gồm thông tin về những điều sau:

  • Các Yêu Cầu để được Nhập Học (ví dụ: yêu cầu học vấn, khả năng Anh Ngữ/Pháp Ngữ, yêu cầu về chỗ ở, thời hạn nộp đơn, v.v.)
  • Quy Trình Nộp Đơn Đăng Ký (ví dụ: học bạ được dịch và chứng nhận, thư giới thiệu, mẫu đơn, mẫu đơn Sống Cùng Gia Đình Bản Xứ, lệ phí nộp đơn, v.v.)
  • Thư Mời Nhập Học (bước tiếp theo là nộp đơn yêu cầu như Mẫu Giám Hộ, Mẫu Hồ Sơ Chủng Ngừa, Mẫu Bảo Hiểm Y Tế, v.v.)
  • Giấy Phép Học Tập (sau Thư chấp nhận Cuối Cùng và cấp bởi Đại Sứ Quán Canada, Lãnh Sự Quán Canada hoặc Cơ Quan Đại Diện Ngoại Giao gần nhất)
  • Thanh Toán Phí
  • Đến Canada
  • Đánh Giá, Định Hướng, và Xếp Trường

Bạn cần thêm thông tin về các trường công lập tại Ontario?