Giới Thiệu về Các Học Khu ở Ontario

Trang Chủ | Giới Thiệu về Các Học Khu ở Ontario

Hội đồng trường/học khu là gì?

Các Hội Đồng Trường cũng được biết đến như là các học khu. Tất cả các trường công lập ở Ontario đều tuân theo cùng một chương trình giảng dạy và tất cả đều được tổ chức theo cách tương tự. Có những hoạt động phù hợp trong thành tích của học sinh và các yêu cầu bắt buộc đối với giáo viên.  Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù cả trường trung học công lập và Công Giáo đều có tiêu chuẩn giáo dục cao như nhau, vẫn có một số khác biệt.

Tài trợ cho các trường học đến từ Bộ Giáo Dục Ontario thông qua các khoản thu thuế từ các công dân của tỉnh. Gần như mọi trường công lập ở Ontario là một phần của một hội đồng trường được chỉ định.  Các hội đồng trường:

  • giám sát một khu vực địa lý cụ thể như được chỉ ra trong  bản đồ tổng quan,
  • đã bầu chọn các ủy viên quản trị từ những cộng đồng địa phương và có thể quyết định một số chính sách và thủ tục dựa trên các nhu cầu của địa phương,
  • có trách nhiệm tuyển dụng tất cả nhân viên, bao gồm giáo viên, hiệu trưởng và nhân viên hỗ trợ,
  • được quản lý bởi một nhân viên cấp cao bao gồm Giám Đốc Giáo Dục và Tổng Giám Đốc Học Khu.

Có thể có tới bốn hội đồng trường khác nhau trong một khu vực địa lý. Đây là một số hội đồng trường ở Ontario theo loại hội đồng trường:

  • 31 Công Lập Anh Ngữ
  • 29 Công Giáo Anh Ngữ
  • 4 Công Lập Pháp Ngữ, và
  • 8 Công Giáo Pháp Ngữ

Giáo dục Công lập và Công Giáo ở Ontario

Các hội đồng trường công lập và Công Giáo của Ontario (Anh ngữ và Pháp ngữ) được tài trợ hoàn toàn bởi Bộ Giáo Dục Ontario, và cả hai loại hội đồng trường phải tuân thủ Chương Trình Giảng Dạy Ontario; cả hai hệ thống đều cung cấp giáo dục chất lượng cao như nhau. Chương trình giảng dạy cốt lõi trong các trường Công Giáo thực chất rất giống với các trường công lập, nhưng có những tài liệu giảng dạy riêng biệt tập trung vào các giá trị Công Giáo.  Sự khác nhau giữa các trường công lập và Công Giáo là các trường công lập là hoàn toàn không thuộc về tôn giáo trong khi các trường Công Giáo tích hợp niềm tin tôn giáo vào cuộc sống hàng ngày của học sinh thông qua các hoạt động tôn giáo như cầu nguyện, giáo đường và kết nối với cộng đồng Công Giáo.

Các Học Khu Pháp Ngữ

Canada là một quốc gia song ngữ và hai ngôn ngữ chính thức là Pháp ngữ và Anh ngữ.

Sự khác biệt cơ bản giữa hội đồng trường Pháp ngữ và Anh ngữ là học sinh đăng ký học các trường dạy Pháp ngữ học tất cả các môn học hoàn toàn bằng Pháp ngữ, ngoại trừ các khoá học Anh ngữ được yêu cầu.  Nói chung, tất cả các dịch vụ hỗ trợ và giao tiếp với nhà trường được tiến hành bằng tiếng Pháp. Các hội đồng trường Pháp ngữ được tài trợ công.

Để liên hệ với các hội đồng trường Pháp ngữ ở Ontario, hãy truy cập vào: www.ontario.ca/page/french-language-schools

Cần thêm thông tin về học khu Pháp ngữ không?

Bạn cần thêm thông tin về các trường công lập tại Ontario?