Các Chương Trình Chuyên Ban ở Ontario cho Học Sinh Quốc Tế

Các chương trình chuyên ban là một lựa chọn khác thường hoạt động trong những tháng hè, nhưng không phải chỉ riêng trong các tháng hè.  Các chương trình chuyên ban sẽ bao gồm nhiều đặc điểm của các chương trình ngắn hạn hoặc mùa hè, nhưng sẽ có một mục tiêu tập trung, chẳng hạn như “Trại Lãnh Đạo” hoặc “Trại Thể Thao.”  Trong một số chương trình này học sinh Canada có thể là một phần của chương trình cũng như để khuyến khích sự kết nối giao thoa văn hóa. Các học sinh trong các chương trình chuyên ban có thể sống ở Nhà Dân Bản Xứ hoặc được ở trong một ký túc xá lớn như ở trường đại học hoặc cao đẳng.

Ngoài ra, một số học khu cung cấp các chương trình ngôn ngữ chuyên ban chuyên sâu trước khi bắt đầu một học kỳ hay thậm chí trong suốt năm học trên cơ sở “tiếp nhận liên tục”; các chương trình này có xu hướng tập trung vào sự phát triển của trình độ ngôn ngữ và giúp chuẩn bị  sự hội nhập thành công cho học sinh vào một trường trung học Ontario.  Một lần nữa, không phải tất cả các học khu đều cung cấp các chương trình chuyên ban, tốt nhất là nên khám phá thông tin trên các trang web của các học khu cụ thể.